Telelink Infra Services EAD signed a contract for the implementation of the project “Skills and training in Telelink Infra Services”, financed under the Operational Program “Human Resources Development” 2014-2020, co-financed by the European Union through the European Social Fund, Priority Axis 1: ,,Improving access to employment and quality of jobs”, procedure BG05M9OP001-1.057 “Skills”. The value of the project is 91 100.00 BGN of which 45 550.00 BGN grants, divided into 38 717.50 BGN European and 6 832.50 BGN national Co-financing and 45 550.00 BGN own contribution. The project implementation period is 18 months.

The overall objective of the project is to provide different types of trainings for the company employees in order to increase labour productivity, qualification of the workforce, their adaptability to the rapidly emerging new production, information and communication technologies and to create conditions for sustainable employment and professional development.

Specific objectives are:

 • Improvement of the skills and competences of the target group 33 employed at Telelink Infra Services EAD in accordance with their identified needs;
 • Creating conditions for sustainable employment and better workplaces at Telelink Infra Services EAD;
 • Upgrading the employees’ knowledge, skills and competencies;
 • Better quality employment;
 • Encouraging employees to improve or upgrade competencies;
 • Increasing the adaptability of human resources to new technological trends;
 • Investing in people and skills;
 • Creating conditions for the development of creativity and innovation;
 • Maintain working places;
 • Maintain the position of the company as a leading technology company.

Specific trainings are planned within the project on key competences of the company’s employees.

This document is created under the project BG05M9OP001-1.057-0209-C01 “Skills and training in Telelink Infra Services”, financed under the Operational Program “Human Resources Development” 2014-2020, co-financed by the European Union through the European Social Fund. All responsibility for the contents of the document is taken from Telelink Infra Services EAD and under no circumstances can it be assumed that this document reflects the official opinion of the European Union and the Managing Authority.

,,Телелинк Инфра Сървисис‘‘ ЕАД сключи договор за изпълнение на проект ,,Умения и обучения в Телелинк Инфра Сървисис“, финансиран в рамките на Оперативна програма ,,Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд,  Приоритетна ос 1: ,,Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места“ , процедура BG05M9OP001-1.057 ,,Умения“ . Стойността на проекта е  91 100.00 лв., от които 45 550.00 лв. безвъзмездна финансова помощ, разделени на 38 717.50 лв. европейско и 6 832.50 лв. национално съфинансиране и 45 550.00 лв. собствен принос.   Срокът за изпълнение на проекта е 18 месеца.

Общата цел на проекта е провеждане на различни по вид обучения на служителите на дружеството, за да се повиши производителността на труда, квалификацията на работната сила, адаптивността им към бързо навлизащите нови производствени, информационни и комуникационни технологии и създаване на условия за устойчива заетост и професионално развитие.

Специфични цели по проекта са:

 • Усъвършенстване на уменията и компетентностите на целевата група 33 заети в Телелинк Инфра Сървисис ЕАД в съответствие с идентифицираните им нужди;
 • Създаване на условия за устойчива заетост и по-качествени работни места в Телелинк Инфра Сървисис ЕАД;
 • Осъвременяване на познанията, уменията и компетенциите на заетите;
 • По-качествена заетост;
 • Насърчаване на служителите за подобряване или обновяване на компетенциите;
 • Повишаване на адаптивността на човешкия ресурс към новите технологични трендове;
 • Инвестиране в хора и умения;
 • Създаване на условия за разгръщане на творчеството и иновациите;
 • Запазване на работните места;
 • Запазване на позициите на предприятието като водеща технологична компания.
 • В рамките на проекта са планирани извършването на специфични обучения и обучения по ключови компетентности на заети в компанията лица.

Този документ е създаден по проект BG05M9OP001-1.057-0209-C01 ,,УМЕНИЯ И ОБУЧЕНИЯ В ТЕЛЕЛИНК ИНФРА СЪРВИСИС“ , финансиран в рамките на Оперативна програма ,,Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от ,,Телелинк Инфра Сървисис‘‘ ЕАД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския Съюз и Управляващия Орган.

Дата: 24.01.2020 г.